Filemaker Kursu

Türkiye 2003'ten bu yana Filemaker'ı bizden öğreniyor...

Filemaker'ın Başucu Kitabı

Türkiye'de Filemaker konusunda yazılmış en ciddi ilk ve tek eser. Filemaker sürümü ne olursa olsun onun başucu kitabı. 

Tam sekizyüz sayfa.


Burdan indiriniz.

İçerik


BÖLÜM I. FİLEMAKER PRO6.0’A GİRİŞ ..............................................1
A. DATABASE [VERİ TABANI] KAVRAMI.......................................................2
B. BİLGİSAYAR ORTAMINDA VERİ TABANI İLE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI4
C. FİLEMAKER PRO’NUN ÖZELLİKLERİ .......................................................5
D. SİZ SADECE HAYAL EDİN… GERİSİNİ FİLEMAKER’A BIRAKIN… ...........9
1. FİLEMAKER PRO’NUN AVANTAJLARINDAN BAZILARI: ................................9
E. FİLEMAKER PRO 6.0’YI BAŞLATMA........................................................11
BÖLÜM II. FİLEMAKER PRO’NUN TEMELLERİ.............................15
1. FİELD [ALAN] KAVRAMI ............................................................................16
a) Text:...........................................................................................................16
b) Number:.....................................................................................................16
c) Date ...........................................................................................................17
d) Time...........................................................................................................17
e) Container...................................................................................................17
f) Calculation:................................................................................................17
g) Summary:...................................................................................................17
(1) Total Of:...................................................................................................17
(2) Avarage Of:..............................................................................................18
(3) Count of: ..................................................................................................18
(4) Minimum:.................................................................................................18
(5) Maximum:................................................................................................18
(6) Standart Devination of/by population:.....................................................18
(7) Fraction of Total Of: ................................................................................19
h) Global :......................................................................................................19
2. ALANLAR İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR: ...............................20
3. FİELD OPTİONS (ALANLARIN SEÇENEKLERİ) ............................................20
a) Auto Enter..................................................................................................20
b) Validation ..................................................................................................23
c) Storage:......................................................................................................26
(1) Repeating : ...............................................................................................27
(2) Indexing : .................................................................................................27
4. RECORD [KAYIT KAVRAMI] ......................................................................28
B. FİLEMAKER’DA MODLAR........................................................................28
1. BROWSE (KULLANICI MODU):...................................................................28
İçindekiler
2. FİND (SORGULAMA/ARAMA):....................................................................29
3. LAYOUT MODU ........................................................................31
a) Layoutlarda neler yapabilirsiniz? ..............................................................33
4. PREVİEW MODU:........................................................................................34
C. STATUS ALANI: ........................................................................................34
D. DOSYA AÇMA...........................................................................................34
E. DOSYA KAPATMA ....................................................................................35
F. DOSYA KAYDETME ..................................................................................36
BÖLÜM III. MENÜ KOMUTLARI..........................................................39
A. FİLE ..........................................................................................................40
1. NEW DATABASE: .......................................................................................40
2. OPEN: .........................................................................................................40
3. OPEN REMOTE ...........................................................................................41
4. CLOSE: .......................................................................................................41
5. DEFİNE FİELDS:..........................................................................................41
6. DEFİNE VALUE LİSTS:................................................................................42
7. DEFİNE RELATİONSHİPS:............................................................................43
8. ACCESS PRİVİLEGES: .................................................................................44
a) Passwords: ................................................................................................44
b) Groups:......................................................................................................46
c) Overview....................................................................................................48
9. SHARİNG: ...................................................................................................49
10. PRİNT SETUP: ...........................................................................................51
11. PRİNT : .....................................................................................................51
12. IMPORT RECORDS : ..................................................................................53
13. EXPORT RECORDS :..................................................................................58
14. SAVE A COPY AS:....................................................................................60
15. RECOVER: ................................................................................................61
B. EDİT ..........................................................................................................62
1. PASTE FORMATTED TEXT (LAYOUT):........................................................62
2. UNDO TYPİNG, REDO TYPİNG:...................................................................63
3. CUT , COPY ,PASTE: ...................................................................................63
4. PASTE SPECİAL : ........................................................................................64
5. CLEAR (DEL) : ............................................................................................65
6. SELECT ALL : .............................................................................................65
7. FİND/REPLACE: ..........................................................................................65
8. SPELLİNG: ..................................................................................................67
FileMaker Pro6 İle Programlama
9. OBJECTS:....................................................................................................67
a) Links:.........................................................................................................67
b) Show Objects:............................................................................................68
c) Convert: .....................................................................................................69
d) Preferences: ...............................................................................................69
(1) Application:..............................................................................................69
(2) Document:................................................................................................73
C. VİEW.........................................................................................................74
1. BROWSE(CTRL+B): ..................................................................................74
2. FİND(CTRL+F):.........................................................................................74
3. LAYOUT (CTRL+L):..................................................................................74
4. PREVİEW(CTRL+U) : ................................................................................75
5. VİEW AS FORM :.........................................................................................75
6. VİEW AS LİST : ...........................................................................................75
7. VİEW AS TABLE :........................................................................................75
8. TOOLBARS :................................................................................................75
a) Standart:.....................................................................................................76
b) Text Formatting:........................................................................................76
c) Arrange:.....................................................................................................76
d) Tools:.........................................................................................................76
9. STATUS AREA: ...........................................................................................76
10. STATUS BAR :...........................................................................................77
11. TEXT RULER :...........................................................................................77
12. ZOOM IN :.................................................................................................77
13. ZOOM OUT : .............................................................................................77
14. GRAPHİC RULER (LAYOUT) : ...................................................................77
15. RULER LİNES (LAYOUT): .........................................................................78
16. T SQUARES (LAYOUT) : ...........................................................................78
17. SHOW (LAYOUT) :....................................................................................78
18. PAGE MARGİNS (LAYOUT):......................................................................80
D. INSERT......................................................................................................80
1. OBJECT.......................................................................................................80
2. PİCTURE: ....................................................................................................81
3. QUİCK TİME:..............................................................................................82
4. SOUND: ......................................................................................................82
5. CURRENT DATE: ........................................................................................83
6. CURRENT TİME: .........................................................................................83
7. CURRENT USERNAME:...............................................................................83
8. FROM INDEX: .............................................................................................83
9. FROM LAST RECORD: .................................................................................84
İçindekiler
10. FİELD (LAYOUT): .....................................................................................84
11. PART (LAYOUT): ......................................................................................85
12. GRAPHİC OBJECT (LAYOUT):...................................................................85
a) Text:...........................................................................................................86
b) Line:...........................................................................................................86
c) Rectangle: ..................................................................................................86
d) Rounded Rectangle: ..................................................................................86
e) Oval: ..........................................................................................................86
13. BUTTON: ..................................................................................................86
14. PORTAL: ...................................................................................................87
15. DATE SYMBOL: ........................................................................................87
16. TİME SYMBOL:.........................................................................................87
17. USERNAME SYMBOL:...............................................................................87
18. PAGE NUMBER SYMBOL: .........................................................................87
19. RECORD NUMBER SYMBOL: ....................................................................87
20. MERGE: ....................................................................................................88
E. FORMAT: ..................................................................................................88
1. FONT:.........................................................................................................88
2. SİZE:...........................................................................................................89
3. STYLE:........................................................................................................90
4. ALİGN TEXT: ..............................................................................................90
5. LİNE SPACİNG: ...........................................................................................91
6. TEXT COLOR:.............................................................................................91
7. TEXT: .........................................................................................................92
F. RECORDS:.................................................................................................92
1. NEW RECORD (CTRL+N,BROWSE):..........................................................92
2. DUBLİCATE RECORD (CTRL+D,BROWSE):...............................................92
3. DELETE RECORD (CTRL+E ,BROWSE):.....................................................92
4. DELETE ALL RECORDS (BROWSE):............................................................93
5. MODİFY LAST FİND :..................................................................................93
6. SHOW ALL RECORDS (CTRL+J,BROWSE,FİND):.......................................93
7. OMİT RECORD :..........................................................................................93
8. OMİT MULTİPLE :.......................................................................................94
9. SHOW OMİTTED : .......................................................................................94
10. SORT :.......................................................................................................94
11. REPLACE CONTENTS:...............................................................................95
12. RELOOKUP CONTENTS:............................................................................97
13. REVERT RECORD: ....................................................................................98
G. SCRİPTS:...................................................................................................98
1. SCRİPTMAKER: ..........................................................................................99
FileMaker Pro6 İle Programlama
H. FARENİN SAĞ TUŞ KULLANIMI ..............................................................99
1. LAYOUT MODUNDA MOUSE’UN SAĞ TUŞ İŞLEVLERİ ...................................99
a) Layout (Body):...........................................................................................99
(1) Paste…:....................................................................................................99
(2) Layout Setup: .........................................................................................100
(3) Part Setup:..............................................................................................100
(4) Text Format:...........................................................................................101
(5) Number Format:.....................................................................................101
(6) Date Format: ..........................................................................................101
(7) Time Format:..........................................................................................101
(8) Graphic Format: .....................................................................................101
(9) Field Format:..........................................................................................102
(10) Field Borders:.......................................................................................105
(11) Field Borders:.......................................................................................106
(12) Fill Color:.............................................................................................107
(13) Fill Pattern:...........................................................................................107
(14) Effects: .................................................................................................107
(15) Pen Color: ............................................................................................107
(16) Pen Pattern: ..........................................................................................107
(17) Pen Witdh:............................................................................................107
(18) Specify Button: ....................................................................................107
(19) Specify Field: .......................................................................................108
(20) Arrange (Nesne seçildiğinde):..............................................................109
2. BROWSE MODUNA FARENİN SAĞ TUŞ İŞLEVLERİ .......................................112
3. FİND MODUNDA FARENİN SAĞ TUŞ İŞLEVLERİ ..........................................113
4. PREVİEW MODUNA FARENİN SAĞ TUŞ İŞLEVLERİ ......................................113
BÖLÜM IV. VERİ EKLEME VE İZLEME...........................................115
A. BROWSE MODDA KAYITLARLA ÇALIŞMAK ..........................................116
1. KAYITLARI İZLEME ..................................................................................117
BÖLÜM V. KAYITLAR ARASINDA SORGULAMA VE SIRALAMA
121
A. KAYITLARDA SORGULAMA...................................................................122
B. BAĞLANTILI[RELATED] ALANLARDA VERİ ARAMA.............................122
C. ÇOKLU KRİTERE UYUMLU VERİ ARAMA ..............................................123
İçindekiler
1. BELİRLENEN TÜM KRİTERLERİ İÇEREN KAYITLARI SORGULAMA
(MANTIKSAL AND (VE) SORGULAMASI)...........................................................123
2. BELİRLENEN TÜM KRİTERLERİ OLMASA DA BAZILARINI İÇEREN KAYITLARI
SORGULAMA (MANTIKSAL OR (VEYA) SORGULAMASI)...................................124
3. BOŞ KAYITLARI ARAMA...........................................................................124
4. DOLU KAYITLARI ARAMA ........................................................................124
5. MÜKERRER (ÇİFT) KAYITLARI ARAMA....................................................124
6. VERİLEN KRİTERE UYGUN KAYITLAR DIŞINDAKİ KAYITLARI BULMA
(TERSTEN ARAMA) ..........................................................................................125
D. KAYITLARI SIRALAMA (SORT) .............................................................126
BÖLÜM VI. KAYITLARI ÖNİZLEME VE YAZDIRMA...................130
BÖLÜM VII. VERİTABANI OLUŞTURMA.........................................138
A. VERİ TABANI TASLAĞI ÇIKARMA..........................................................139
B. VERİTABANI FİELD BELİRLEME .......................................141
1. FİELD ADLANDIRMA ............................................................141
2. FİELD TİPİ BELİRLEME..............................................................................142
a) Text:.........................................................................................................143
b) Number:...................................................................................................143
c) Date: ........................................................................................................143
d) Time: .......................................................................................................143
e) Container: ................................................................................................143
f) Calculation: ..............................................................................................143
g) Summary: ................................................................................................144
h) Global:.....................................................................................................144
3. GLOBAL ALANLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ..............................144
BÖLÜM VIII. LAYOUT VE RAPOR OLUŞTURMA..........................146
A. LAYOUT VE RAPOR KAVRAMLARI ........................................................147
B. LAYOUT VE RAPOR OLUŞTURMAK........................................................148
C. LAYOUT TÜRLERİ ..................................................................................150
1. STANDART FORM (FORM GÖRÜNÜMÜ=STANDART) ...............................150
2. COLUMNAR LİST/REPORT (KOLON ŞEKLİNDE LİSTE/RAPOR) .................150
3. TABLE VİEW (EXCEL BENZERİ TABLO GÖRÜNÜMÜ)...............................150
FileMaker Pro6 İle Programlama
4. LABELS (ETİKET GÖRÜNÜMÜ).................................................................151
5. ENVELOPE (ZARF GÖRÜNÜMÜ) ...............................................................151
6. BLANK LAYOUT (BOŞ LAYOUT)..............................................................151
7. STANDART FORM OLUŞTURMA: ...............................................................151
8. TABLO HALİNDE RAPOR OLUŞTURMA:.....................................................154
9. LİSTE GÖRÜNÜMÜNDE RAPOR OLUŞTURMA..........................................156
a) Columnar List..........................................................................................156
b) Report with gropued data ........................................................................162
10. LABEL(ETİKET) OLUŞTURMA:................................................................172
11. ENVELOPE (ZARF OLUŞTURMA) ............................................................176
D. LAYOUT MODUNDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER................................178
1. VİTRİN (LAYOUT)İ ÇOĞALTMA: ..................................................................178
2. VİTRİN (LAYOUT)İ SİLME: ..........................................................................179
3. VİTRİN (LAYOUT) ADINI DEĞİŞTİRME:.....................................................179
4. LAYOUT GÖRÜNÜM AYARLARI (VİEWS).................................................182
5. VİTRİN (LAYOUT)’IN BAŞLIKLARI VE BÖLÜMLERİ .................................185
- Include Header part:.................................................................................185
- Include Footer part ...................................................................................185
- Include Column Headers:..........................................................................185
- Resizable Columns: ...................................................................................186
- Reorderable Columns: ..............................................................................186
E. LAYOUT ÜZERİNDE OBJELER İLE ÇALIŞMA .........................................187
1. LAYOUT ARAÇLARIYLA ÇALIŞMA............................................................187
a) Layout Modu: ..........................................................................................188
b) Browse Modu: .........................................................................................188
c) Find Modu: ..............................................................................................189
d) Text(Metin) şekillendirme toolbarı: ........................................................189
e) Arrange Toolbar:.....................................................................................190
f) Tools(Araçlar)..........................................................................................190
(1) Tasarım Araç Çubuğu ile yapabileceğiniz işlemler: ..............................191
g) Objeleri seçme.........................................................................................196
h) Konuyla ilgili unutulmaması gereken noktalar:......................................197
i) Objeleri kopyalama, çoğaltma ve silme ..................................................198
j) Objenin şekil ve boyutunu ayarlama ........................................................199
k) Değişiklikten korumak amacıyla objeleri kilitleme.................................200
F. LAYOUTTA ALANLARLA ÇALIŞMA ........................................................200
1. MERGE FİELD (BİRLEŞTİRİLMİŞ ALAN) KULLANIMI....................................204
a) Merge field ekleme yöntemi: ...................................................................206
2. RELATED FİELDLARI KONTROL ETMEK İÇİN PORTAL OLUŞTURMAK VE
ŞEKİLLENDİRMEK..............................................................................................207
İçindekiler
3. LAYOUTTA ALANA GİRİLEN VERİYİ ŞEKİLLENDİRMEK............................212
a) Text Türü alanları şekillendirmek:.........................................................213
b) Font: ........................................................................................................213
c) Size: .........................................................................................................214
d) Style:........................................................................................................215
(2) Bold:.......................................................................................................215
(3) Italic: ......................................................................................................215
(4) StrikeOut:...............................................................................................215
(5) Small Caps: ............................................................................................216
(6) Underline:...............................................................................................216
(7) Word Underline: ....................................................................................216
(8) Double Underline:..................................................................................216
(9) Case:.......................................................................................................217
Lowercase: ......................................................................................................217
Title Case: .......................................................................................................217
e) Superscript:..............................................................................................217
(1) SubScript:...............................................................................................218
(2) Condense:...............................................................................................218
(3) Extend: ...................................................................................................218
f) Paragraf Ayarı:.........................................................................................218
g) Alignment: ...............................................................................................219
(1) Left:........................................................................................................219
(2) Center:....................................................................................................219
(3) Right:......................................................................................................219
(4) Justified:.................................................................................................219
(5) Indent: ....................................................................................................219
(6) Left:........................................................................................................219
(7) Right:......................................................................................................219
(8) First: .......................................................................................................220
(9) Line Spacing: .........................................................................................220
4. NUMBER TÜRÜ ALANLARI ŞEKİLLENDİRME ...........................................221
a) Leave data formatted as entered: .............................................................222
b) Format As Boolen: ..................................................................................223
c) Show non-zeroes as:……… : ..................................................................223
d) Show zeroes as: ……………: .................................................................223
e) Format as decimal:...................................................................................224
f) Fixed numbers of decimal digits……:.....................................................224
g) Use Notation:...........................................................................................224
h) Percent:....................................................................................................224
i) Decimal separator:....................................................................................225
FileMaker Pro6 İle Programlama
j) Use thousand seperator: ...........................................................................225
k) Negative: .................................................................................................225
l) Sample:.....................................................................................................226
5. TEXT FORMAT:.........................................................................................226
6. TARİH TÜRÜ ALANLARIN ŞEKİLLENDİRMESİ ..........................................227
a) Leave Date formatted as entered: ............................................................228
b) Format as:................................................................................................228
c) Numeric Seperator:..................................................................................228
d) Custom: ...................................................................................................228
e) Leading Characters:.................................................................................229
f) Text Format:.............................................................................................229
7. TİME TÜRÜ ALANLARI ŞEKİLLENDİRMEK ...............................................230
a) Leave data formatted as entered: .............................................................231
b) Format as:................................................................................................231
c) Seperator:.................................................................................................232
G. LAYOUT BÖLÜMLERİ (LAYOUT PARTS)...............................................232
1. LAYOUT BÖLÜM TÜRLERİ ........................................................................236
a) Title Header:............................................................................................236
b) Header: ....................................................................................................237
c) Body: .......................................................................................................237
d) Footer: .....................................................................................................237
e) Title Footer: .............................................................................................237
f) Grand Summary:......................................................................................238
g) SubSummary: ..........................................................................................238
h) Subsummary ve Grand Summary Alanların Kullanımı ile ilgili Örnek:.239
2. LAYOUT BÖLÜMÜ EKLEME VE DEĞİŞTİRME.............................................243
3. SAYFA ARASINI AYARLAMA VE NUMARALANDIRMA ..............................243
4. LAYOUT BÖLÜMLERİNİ YENİDEN SIRAYA KOYMA...................................245
5. LAYOUT BÖLÜMLERİNİ YENİDEN BOYUTLANDIRMA ...............................245
BÖLÜM IX. LAYOUTLARI ÖZELLEŞTİRME...................................247
A. LAYOUTTAKİ BİR ALANI ÖZELLEŞTİRME.............................................248
B. LAYOUTUN GÖRÜNÜMÜNÜ ÖZELLEŞTİRME.........................................251
C. NESNELERİN YAZDIRILMA ŞEKLİNİ BELİRLEME .................................252
BÖLÜM X. RELATED FİLE (İLİNTİLİ DOSYALAR) İLE ÇALIŞMA
257
İçindekiler
A. BAĞLANTILI DOSYALARDAKİ VERİLERİ ANA DOSYADA GÖSTERME..258
B. RELATİONAL(İLİNTİLİ) VERİTABANI TERİMLERİ................................259
C. RELATİONSHİP (İLİNTİ) KURULUMU....................................................260
1. KENDİ İÇİNDE İLİNTİ (SELF-JOİN):............................................................261
2. DİĞER DOSYALAR İLE İLİNTİ: ....................................................................262
a) Aklınızda bulunsun:.................................................................................266
D. DOSYALAR ARASI İLİŞKİLERDE GEREKLİ MATCH FİELD[UYGUN
ALANLAR] .......................................................................................................266
E. LOOKUP NEDİR? NE ZAMAN KULLANILIR? .........................................267
F. LOOKUP İLE İLİNTİLİ VERİTABAMI KARŞILAŞTIRILMASI ...................272
G. İLİNTİLİ VERİTABANI (ÖRNEK) ............................................................272
1. İLİNTİLİ BİR VERİTABANI DOSYASI PLANLAMA .......................................272
2. “MUSTERİ” ADINDA YENİ BİR DOSYA OLUŞTURARAK AŞAĞIDAKİ ALANLARI
BELİRLEYİN. ....................................................................................................274
3. “ANA” ADINDA YENİ BİR DOSYA OLUŞTURARAK AŞAĞIDAKİ ALANLARI
BELİRLEYİN. ....................................................................................................274
H. İLİNTİ(RELATİONSHİP)Yİ DEĞİŞTİRME, DÜZENLEME.........................297
1. PORTAL İÇİN FARKLI BİR İLİNTİ BELİRLEME................................................298
2. PORTALDAKİ VERİLERİ RAPORLAMA...........................................................299
BÖLÜM XI. VERİTABANINI ŞİFRE VE GRUPLAR OLUŞTURARAK
KORUMA 300
A. GRUPLAR OLUŞTURMA..........................................................................304
BÖLÜM XII. İŞLEMLERİ OTOMATİKLEŞTİRMEK İÇİN
SCRİPTLER (ROBOTLAR) OLUŞTURMA ............................................308
A. SCRİPTLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ........................................................309
B. SCRİPT OLUŞTURMAYA HAZIRLIK ........................................................318
1. SCRİPTİ PLANLAMA..................................................................................318
C. SCRİPTİ DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA AYARLARINI BELİRLEME .............323
D. SCRİPT TANIMLAMA..............................................................................324
E. SCRİPT OLUŞTURMA ADIMLARI............................................................326
F. SCRİPT TANIMLAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR......................328
G. SCRİPTLERDE BUG(HATA)LAR VE GİDERME YOLLARI........................328
H. KONTROL SCRİPTLERİ ..........................................................................335
a) Perform Script..........................................................................................335
FileMaker Pro6 İle Programlama
(1) Filemakerda sıkça kullanılan subscriptler:.............................................336
(2) Exit Script ..............................................................................................340
(3) Pause/Resume ........................................................................................342
(4) Exit Script ..............................................................................................345
(5) Halt Script ..............................................................................................347
(6) If, Else, End If........................................................................................349
(7) Loop, Exit Loop, If End Loop................................................................362
(8) Allow User Abort...................................................................................370
(9) Set Error Capture ...................................................................................377
İ. NAVİGATİON[YÖNLENDİRME] SCRİPTLERİ ..........................................380
(1) Go to Layout ..........................................................................................381
(2) Go to Record/Request/Page ...................................................................386
(3) Go to Related Record.............................................................................389
(4) Go to Portal Row....................................................................................390
(5) Go to Field .............................................................................................391
(6) Go to Next Field, Go to Previous Field..................................................395
(7) Enter Browse Mode ...............................................................................398
b) Enter Find Mode......................................................................................403
c) Enter Preview Mode ................................................................................409
J. SIRALAMA, ARATMA VE YAZDIRMA SCRİPTLERİ .................................411
a) Sort ..........................................................................................................412
b) Unsort......................................................................................................416
c) Show All Records....................................................................................416
d) Show Omitted..........................................................................................419
e) Omit Record ............................................................................................419
f) Omit Multiple...........................................................................................421
g) Perform Find............................................................................................423
h) Modify Last Find.....................................................................................427
i) Print Setup (Windows).............................................................................429
j) Print..........................................................................................................431
K. DÜZENLEME, DEĞİŞTİRME SCRİPTLERİ ..............................................435
a) Undo ........................................................................................................435
b) Cut ...........................................................................................................437
c) Copy ........................................................................................................439
d) Paste ........................................................................................................440
e) Clear ........................................................................................................443
f) Select All..................................................................................................444
g) Perform Find/Replace..............................................................................445
h) Field[Alan] scriptleri ...............................................................................446
i) Set Field ...................................................................................................447
İçindekiler
j) Insert Text ................................................................................................450
k) Insert Calculated Result...........................................................................452
l) Insert From Index.....................................................................................453
m) Insert From Last Record.........................................................................455
n) Insert Current Date ..................................................................................456
o) Insert Current Time .................................................................................457
p) Insert Current User Name........................................................................458
q) Insert QuickTime (Windows)..................................................................459
r) Insert Picture ............................................................................................459
s) Insert Object.............................................................................................461
t) Update Link..............................................................................................464
L. [RECORD]KAYIT SCRİPTLERİ ...............................................................464
a) New Record/Request ...............................................................................465
b) Duplicate Record/Request.......................................................................466
c) Delete Record/Request ............................................................................466
d) Revert Record/Request............................................................................468
e) Exit Record/Request................................................................................469
f) Copy Record ............................................................................................470
g) Copy All Records ....................................................................................470
h) Delete All Records ..................................................................................471
i) Replace Contents......................................................................................471
j) Relookup Contents ...................................................................................474
k) Import Records........................................................................................474
IMPORT ACTION BAŞLIKLI BÖLÜMDE YERE ALAN SEÇENEKLER: ...............475
l) Export Records.........................................................................................480
M. WİNDOWS[PENCERE] SCRİPTLERİ ......................................................482
a) Freeze Window........................................................................................482
b) Refresh Window......................................................................................483
c) Scroll Window.........................................................................................484
d) Toggle Window.......................................................................................484
e) Toggle Status Area ..................................................................................486
f) Toggle Text Ruler ....................................................................................487
g) Set Zoom Level .......................................................................................488
h) View As...................................................................................................489
N. FİLE[DOSYA] SCRİPTLERİ.....................................................................491
a) New..........................................................................................................491
b) Open ........................................................................................................492
c) Close........................................................................................................494
d) Change Password ....................................................................................494
e) Set Multi-User .........................................................................................495
FileMaker Pro6 İle Programlama
f) Set Use System Formats ..........................................................................495
g) Save a Copy As .......................................................................................495
h) Recover....................................................................................................495
O. SPELLİNG[İMLA KONTROLÜ] SCRİPTLERİ ..........................................495
P. OPEN MENÜ İTEM[MENÜ KOMUTLARINI AÇMA] SCRİPTLERİ...........495
a) Open Application Preferences .................................................................495
b) Open Application Preferences.................................................................495
c) Open Document Preferences ...................................................................495
d) Open Define Fields..................................................................................495
e) Open Define Relationships......................................................................495
f) Open Define Value Lists..........................................................................495
g) Open Find/Replace..................................................................................495
h) Open Help................................................................................................495
i) Open Hosts ...............................................................................................495
j) Open ScriptMaker ....................................................................................495
k) Open Sharing...........................................................................................495
Q. [MİSCELLANEOUS]DİĞER SCRİPTLER .................................................495
a) Show Message .........................................................................................495
b) Show Custom Dialog...............................................................................495
c) Allow Toolbars........................................................................................495
d) Beep.........................................................................................................495
e) Dial Phone ...............................................................................................495
f) Open URL................................................................................................495
g) Send Mail ................................................................................................495
h) Set Next Serial Value ..............................................................................495
i) Send DDE Execute (Windows)................................................................495
j) Send Message (Windows)........................................................................495
k) Comment .................................................................................................495
l) Flush Cache to Disk .................................................................................495
m) Exit Application (Windows) ..................................................................495
n) Execute SQL............................................................................................495
R. SCRİPTLERİ DEĞİŞTİRME......................................................................495
1. SCRİPTLERİN ADINI DEĞİŞTİRME, SİLME, KOPYALAMA ..........................495
2. BAŞKA BİR DOSYADAN SCRİPT ALIMI (IMPORT) ......................................495
3. SCRİPTLER MENÜSÜNDE SCRİPTLERİ LİSTELEME.....................................495
4. BÜTONLARA SCRİPT EKLEME...................................................................495
5. BÜTON BELİRLEME ..................................................................................495
6. BÜTON KOPYALAMA, DEĞİŞTİRME VE SİLME...........................................495
İçindekiler
BÖLÜM XIII. FORMÜL VE İŞLEVLERİ KULLANMA....................495
A. 1. FORMÜLLER HAKKINDA GENEL BİLGİ ............................................495
1. FORMÜLLER .............................................................................................495
2. FİLEMAKER PRO 6.0 DA FORMÜLLER NERELERDE KULLANILIR:.............495
3. FİLEMAKER PRO 6.0 İŞLEMLERİNDE KULLANILAN DEYİMLER: ...............495
4. FİLEMAKER PRO 6.0 İŞLEMLERİNDE KULLANILAN SABİTLER: ................495
5. REFERANS ALAN......................................................................................495
6. OPERATÖRLER .........................................................................................495
a) Matematiksel Operatörler:.......................................................................495
b) Karşılaştırma Operatörleri.......................................................................495
c) Mantıksal Operatörler..............................................................................495
d) Text Operatörleri .....................................................................................495
B. 2. İŞLEVLER............................................................................................495
1. CALCULATİON (İŞLEM)LERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ KONULAR.....495
C. FUNCTİONS(İŞLEVLER) .........................................................................495
D. TEXT FUNCTİONS...................................................................................495
a) Exact ( original text ; comparison text ) : Sonuç: Number .....................495
b) Left ( text ; number ) : Sonuç: Text.........................................................495
c) LeftWords ( text ; number of words ) : Sonuç: Text.................................495
d) Length ( text ) : Sonuç: Number ..............................................................495
e) Lower ( text ) : Sonuç: Text .....................................................................495
f) Middle ( text ; start ; size ) : Sonuç: Text.................................................495
g) MiddleWords ( text ; starting word ; number of words ) : Sonuç: Text ..495
h) PatternCount ( text ; search string ) : Sonuç: Number ...........................495
i) Position ( text ; search string ; start ; occurrence ) : Sonuç: Number.....495
j) Proper(Text) : Sonuç: Text.......................................................................495
k) Replace ( text ; start ; size ; replacement text ) : Sonuç: Text.................495
l) Right(Text;number) : Sonuç: Text............................................................495
m) RightWords ( text ; number of words ) :.................................................495
n) Substitute ( text ; search string ; replace string ) : Sonuç: Text..............495
o) TextToDate(Text) : Sonuç: Date .............................................................495
p) TextToNum (Text) : Sonuç: Number........................................................495
q) TextToTime (Text): Sonuç: Time.............................................................495
r) Trim(Text) : Sonuç: Text..........................................................................495
s) Upper (Text) : Sonuç: Text ......................................................................495
t) WordCount (Text) : Sonuç: Number ........................................................495
E. NUMBER İŞLEVLER ...............................................................495
a) Abs(number) işlevi: .................................................................................495
FileMaker Pro6 İle Programlama
b) Exp(number) işlevi: .................................................................................495
c) Int(number) İşlevi:...................................................................................495
d) Mod(number) İşlevi:................................................................................495
e) NumToText ( number ) İşlevi:..................................................................495
f) 6-Random işlevi: ......................................................................................495
g) Round (number, precision) İşlevi:...........................................................495
h) Sign (number) İşlevi:...............................................................................495
i) Sqrt(number İşlevi:...................................................................................495
j) Truncate(number; precision) İşlevi: ........................................................495
F. DATE[TARİHSEL] İŞLEVLER ..................................................................495
a) Date ( month ; day ; year ) :....................................................................495
b) DateToText ( date ) : ...............................................................................495
c) Day ( date ) :............................................................................................495
d) DayName ( date ) : ..................................................................................495
e) DayofWeek ( date ) :................................................................................495
f) DayofYear ( date ) :..................................................................................495
g) Month ( date ) :........................................................................................495
h) MonthName ( date ) : ..............................................................................495
i) Today : .....................................................................................................495
j) WeekofYear ( date ) :................................................................................495
k) Year ( date ):............................................................................................495
G. TİME[ZAMANSAL] İŞLEVLER................................................................495
a) Hour ( time ) :..........................................................................................495
b) Minute ( time ):........................................................................................495
c) Seconds ( time ) : .....................................................................................495
d) Time ( hours ; minutes ; seconds ) : ........................................................495
e) TimeToText ( time ) : ...............................................................................495
H. [AGGREGATE]İSTATİKSEL İŞLEVLER..................................................495
1. AVERAGE (FİELD...)...................................................................................495
2. COUNT (FİELD...) ......................................................................................495
3. MAX (FİELD...) ..........................................................................................495
4. MİN (FİELD...)...........................................................................................495
5. STDEV (FİELD...).......................................................................................495
6. SUM (FİELD...) ..........................................................................................495
İ. F. SUMMARY [TOPLAM,ÖZET] İŞLEVLERİ............................................495
a) GetSummary ( summary field ; break field )...........................................495
J. REPEATİNG [TEKRARLANAN ALANLARA İT] İŞLEVLER.......................495
a) Extend (non-repeating field)....................................................................495
b) Last (repeating field)...............................................................................495
c) GetRepeating (repeating field, number)..................................................495
İçindekiler
K. FİNANCİAL[FİNANSAL] İŞLEVLER........................................................495
1. FV (PAYMENT, İNTEREST RATE, PERİODS)...............................................495
2. NPV (PAYMENT, İNTEREST RATE) ...........................................................495
3. PMT (PRİNCİPAL, İNTEREST RATE, TERM) ...............................................495
4. PV (PAYMENT, İNTEREST RATE, PERİODS)...............................................495
L. TRİGONOMETRİK İŞLEVLER .................................................................495
1. ATAN (NUMBER):.....................................................................................495
2. COS (NUMBER): .......................................................................................495
3. DEGREES (NUMBER):...............................................................................495
4. LN (NUMBER): .........................................................................................495
5. LOG (NUMBER):.......................................................................................495
6. Pİ:.............................................................................................................495
7. RADİANS (NUMBER): ...............................................................................495
8. SİN (NUMBER):.........................................................................................495
9. TAN (NUMBER):.......................................................................................495
M. LOGİCAL İŞLEVLER .......................................................495
a) If ( test ; result one ; result two ).............................................................495
b) Case (test1; result1 [; test2; result2; default result]...)...........................495
c) Choose ( test ; result0 [ ; result1 ; result2]... )........................................495
d) IsEmpty(Field).........................................................................................495
e) IsValid(Field)...........................................................................................495
N. STATUS[DURUMSAL] İŞLEVLER (FİLEMAKER’IN CAN DAMARI) .......495
a) Status (CurrentAppVersion):...................................................................495
b) Status(CurrentDate):................................................................................495
c) Status(CurrentError) ................................................................................495
d) Status (CurrentFieldContents).................................................................495
e) Status (CurrentFieldName)......................................................................495
f) Status (CurrentFileName) ........................................................................495
g) Status (CurrentFilePath)..........................................................................495
h) Status (CurrentFileSize) ..........................................................................495
i) Status (CurrentFoundCount) ....................................................................495
j) Status(CurrentGroups) .............................................................................495
k) Status (CurrentHighContrast)..................................................................495
l) Status (CurrentHighContrastColor)..........................................................495
m) Status(CurrentHostName) ......................................................................495
n) Status(CurrentLanguage).........................................................................495
o) Status(CurrentLayoutAccess)..................................................................495
p) Status(CurrentLayoutCount) ...................................................................495
q) Status(CurrentLayoutName)....................................................................495
r) Status(CurrentLayoutNumber).................................................................495
FileMaker Pro6 İle Programlama
s) Status(CurrentMessageChoice)................................................................495
t) Status(CurrentMode)................................................................................495
u) Status(CurrentModifierKeys)..................................................................495
v) Status(CurrentMultiUserStatus) ..............................................................495
w) Status(CurrentNetworkChoice) ..............................................................495
x) Status(CurrentODBCError).....................................................................495
y) Status(CurrentPageNumber)....................................................................495
z) Status(CurrentPlatform)...........................................................................495
aa) Status(CurrentPortalRow)......................................................................495
bb) Status(CurrentPrinterName)..................................................................495
cc) Status(CurrentRecordAccess)................................................................495
dd) Status(CurrentRecordCount) .................................................................495
ee) Status(CurrentRecordID) .......................................................................495
ff) Status(CurrentRecordModificationCount)..............................................495
gg) Status(CurrentRecordNumber)..............................................................495
hh) Status(CurrentRepetitionNumber).........................................................495
ii) Status(CurrentRequestCount) .................................................................495
jj) Status(CurrentScreenDepth) ...................................................................495
kk) Status(CurrentScreenHeight).................................................................495
ll) Status(CurrentScreenWidth) ...................................................................495
mm) Status(CurrentScriptName) .................................................................495
nn) Status(CurrentSortStatus)......................................................................495
oo) Status(CurrentStatusArea).....................................................................495
pp) Status(CurrentSystemVersion)..............................................................495
qq) Status(CurrentTime)..............................................................................495
rr) Status(CurrentUserCount) ......................................................................495
ss) Status(CurrentUserName) ......................................................................495
tt) Status(CurrentView) ...............................................................................495
uu) Status(CurrentWebSharing) ..................................................................495
O. DESİGN[DİZAYN] İŞLEVLERİ ................................................................495
1. DATABASENAMES ...................................................................................495
2. FİELDBOUNDS (DBNAME; LAYOUTNAME; FİELDNAME) ..........................495
3. FİELDIDS(DBNAME,LAYOUTNAME).........................................................495
4. FİELDNAMES (DBNAME, LAYOUTNAME) .................................................495
5. FİELDREPETİTİONS (DBNAME, LAYOUTNAME, FİELDNAME) ...................495
6. FİELDSTYLE (DBNAME, LAYOUTNAME, FİELDNAME)..............................495
7. FİELDTYPE (DBNAME, FİELDNAME).........................................................495
8. GETNEXTSERİALVALUE(DBNAME, FİELDNAME) ....................................495
9. LAYOUTIDS(DBNAME).............................................................................495
10. LAYOUTNAMES (DBNAME)....................................................................495
İçindekiler
11. RELATİONIDS(DBNAME)........................................................................495
12. RELATİONINFO (DBNAME, RELATİONNAME) .........................................495
13. RELATİONNAMES (DBNAME).................................................................495
14. SCRİPTIDS(DBNAME).............................................................................495
15. SCRİPTNAMES (DBNAME) ......................................................................495
16. VALUELİSTIDS(DBNAME)......................................................................495
17. VALUELİSTITEMS (DBNAME, VALUELİST).............................................495
18. VALUELİSTNAMES (DBNAME)...............................................................495
P. EXTERNAL [PLUGİNLER İLE İLGİLİ] İŞLEVLER ...................................495
BÖLÜM XIV. NETWORK ORTAMINDA VERİTABANI
DOSYA[LAR]INI PAYLAŞIMA AÇMA...................................................495
1. DOSYALARI PAYLAŞIMA AÇMA HAKKINDA GENEL BİLGİ ....................495
1. PAYLAŞIMA AÇILMIŞ DOSYALARLA ÇALIŞMA .........................................495
BÖLÜM XV. VALUE LİST[SABİT LİSTELER]..................................495
A. YENİ VALUE LİST OLUŞTURMA ............................................................495
1. USE CUSTOM VALUES : .............................................................................495
2. USE VALUES FROM FİELD :.......................................................................495
3. ONLY RELATED VALUES : ..........................................................................495
4. USE VALUE LİST FROM ANOTHER FİLE: ....................................................495
5. ALANLARA VALUE LİST EKLEME ................................................................495
BÖLÜM XVI. VERİTABANI DOSYALARINI WEB ORTAMINDA
YAYINLAMA 495
A. DOSYALARIN WEB ORTAMINA AKTARIMI VE YAYINLANMASI HAKKINDA
GENEL BİLGİ...................................................................................................495
1. WEB YAYIMI İLE İLGİLİ TERMİNOLOJİ......................................................495
a) Internet:....................................................................................................495
b) Intranet: ...................................................................................................495
c) Worl Wide Web:......................................................................................495
d) Web Server:.............................................................................................495
e) Web Page (Sayfa):...................................................................................495
f) Hypertext Markup Language (HTML): ...................................................495
FileMaker Pro6 İle Programlama
g) Web Site: .................................................................................................495
h) Home Page: .............................................................................................495
i) Web Browser:...........................................................................................495
j) Host Computer: ........................................................................................495
k) Internet Protocol (IP) Adress:..................................................................495
l) Internet Service Provider (ISP): ...............................................................495
m) Cascading Style Sheets: .........................................................................495
2. FİLEMAKER PRO WEB COMPANİON HAKKINDA GENEL BİLGİ...................495
3. INSTANT WEB PUBLİSHİNG[ANINDA WEB YAYINI] ..................................495
4. KULLANICILAR WEBTE YAYINLANMIŞ OLAN VERİTABANI İLE NASIL
ÇALIŞABİLİRLER. .............................................................................................495
5. VERİ TABANINI WEBTE YAYINLAMAK İÇİN NELER GEREKİYOR...............495
6. YAYINLANMIŞ VERİTABANI DOSYALARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA ....495
B. FİLEMAKER VERİ TABANI DOSYALARINI WEBTE YAYINLAMA:..........495
1. FİLEMAKER PRO WEB COMPANİON ÖZELLİĞİNİ AKTİF ETME ...................495
2. HIZLI WEB YAYIMI’NI AKTİF ETME ..........................................................495
3. WEB YAYIMI İÇİN HOMEPAGE[GİRİŞ SAYFASI] BELİRLEME .....................495
4. WEB YAYIMI İÇİN DİL SEÇİMİ...................................................................495
5. WEBE AÇILMIŞ OLAN DOSYALAR ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN BİR
DOSYADA RAPORUNU TUTMA .........................................................................495
6. WEB YAYIMI İÇİN PORT NUMARASI BELİRLEME ......................................495
BÖLÜM XVII. FİLEMAKER PRO 6.0 UYGULAMASI......................495
BÖLÜM XVIII. SCRİPT UYGULAMALARI .......................................495
A. SCRİPT TASARLAMA ..............................................................................495
B. UYGUN KOMUTLARI BELİRLEME..........................................................495
C. KOMUTLARI MANTIKSAL SIRAYA KOYMA...........................................495
D. SCRİPT ÖRNEKLERİ ...............................................................................495
1. SİGARA İÇENLERİ BUL..............................................................................495
a) Planlama ..................................................................................................495
b) Doğru komutları seçme ...........................................................................495
c) Kayıt bulunamamışsa, .............................................................................495
d) Kullanıcı aranacak değeri girmemiş ve arama işlemini başlatmışsa, ......495
e) Kullanıcı scripti yarıda keserse,...............................................................495
f) Kullanıcıya seçenek sunma......................................................................495
g) Boş kayıtları nasıl bulabilirim? ...............................................................495
İçindekiler
h) Mükerrer kayıtları nasıl bulabilirim?.......................................................495
BÖLÜM XIX. EK1: FİLEMAKER’A YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN.495
FİLEMAKER PRO’NUN KURULUMU...............................................................495
FİLEMAKER PRO’YU BAŞLATMA...................................................................495
FİLEMAKER’IN PRO’NU TEMELLERİ............................................................495
DATABASE NEDİR?..........................................................................................495
DATABASE NİÇİN KULLANILIR? ......................................................................495
DATABASE’İN MANTIĞI NEDİR? ......................................................................495
FİLEMAKER’IN TEMELLERİ..............................................................................495
FİLEMAKER MODLARI.....................................................................................495
Browse: ...........................................................................................................495
Find: ................................................................................................................495
Layout: ............................................................................................................495
Preview: ..........................................................................................................495
VERİTABANI OLUŞTURMA VE KAYITLAR GİRME........................................495
BASİT BİR VERİTABANI OLUŞTURMA VE KAYIT GİRME ...................................495
DATABASE’E VERİ GİRME................................................................................495
KAYITTAKİ VERİYİ DEĞİŞTİRME......................................................................495
KAYITLARI İZLEME ......................................................................................495
KAYITLAR ARASINDA DOLAŞMA.....................................................................495
KAYITLARI DEĞİŞİK BİÇİMLERDE GÖRÜNTÜLEME ..........................................495
Form:...............................................................................................................495
List: .................................................................................................................495
Table: ..............................................................................................................495
LAYOUTLAR ARASINDA DOLAŞMA: ................................................................495
LAYOUT ÇEŞİTLERİ..........................................................................................495
KAYITLARI SORGULAMA VE SIRALAMA......................................................495
BİR ALANDAKİ KRİTERE BAĞLI ARAMA ..........................................................495
BİRDEN FAZLA ALANDAKİ VERİLERE BAĞLI ARAMA (AND KOŞULLU ARAMA)495
AYNI ALANDAKİ FARKLI KAYITLARI BULMA (OR KOŞULLU ARAMA).............495
AYNI ALANA GİRİLEN ARALIK DEĞERLERİNE UYGUN KAYITLARI ARAMA .....495
TERSTEN ARAMA.............................................................................................495
ARAMA SONUNDA BULUNAN KAYITLARI (FOUND SET) SIRALAMA ................495
DATABASE’İ ÖZELLEŞTİRME........................................................................495
LAYOUT MODDA VERİLERİNİZİN GÖRÜNÜMÜNÜ ÖZELLEŞTİRME ...................495
VERİ GİRİŞİNİ KOLAYLAŞTIRMA .................................................................495
VALUE LİSTLER YARDIMIYLA VERİ GİRME......................................................495
FileMaker Pro6 İle Programlama
Value list tanımlama .......................................................................................495
Alanlara value list iliştirme .............................................................................495
CALCULATİON (HESAPLATMA/İŞLEM) İLE VERİ OLUŞTURMA ........................495
Calculation alan oluşturma..............................................................................495
OTOMATİK SERİ NUMARA GİRİŞİ .....................................................................495
İŞLEMLERİ BUTON VE SCRİPTLERLE OTOMATİKLEŞTİRME ......................495
BİR İŞLEMİ BUTON İLE GERÇEKLEŞTİRME .......................................................495
Buton oluşturma..............................................................................................495
BİRDEN FAZLA İŞLEMLERİ SCRİPT YARDIMIYLA OTOMATİKLEŞTİRME...........495
Scriptler...........................................................................................................495
Örnek bir Arama Script oluşturma..................................................................495
Butona Script bağlama ....................................................................................495
DOSYALAR ARASINDA İLİNTİ KURMA (RELATİONSHİP).............................495
RELATİONSHİP (DOSYALAR ARASI İLİNTİ)LERDE KULLANILAN TERİMLER ....495
Master File (Ana Dosya):................................................................................495
Related File (İlintili Dosya): ...........................................................................495
Match Field (Ortak Alan):...............................................................................495
Relationship (İlinti):........................................................................................495
Related Record (İlintili kayıt): ........................................................................495
Related Field (İlintili alan):.............................................................................495
Portal:..............................................................................................................495
RELATİONSHİP OLUŞTURMA............................................................................495
RELATED FİLE (İLİNTİLİ DOSYA)A KAYIT GİRME ............................................495
HER BİR MÜŞTERİYE AİT PORTALDAKİ KAYITLARIN GENEL TOPLAMINI ALMA495
GÜVENLİK VE KONTROL...............................................................................495
ALANLARA YANLIŞ VERİ GİRİŞİNİ ENGELLEME...............................................495
DOSYANIZI YEDEKLEME..................................................................................495